Các câu hỏi

Khách sạn giữ quyền thay đổi thông tin được liệt kê ở trên Chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn làm rõ thông tin này bằng cách gửi email cho chúng tôi, thông qua tài khoản facebook Và Instagram của khách sạn hoặc Với Văn phòng Phía Trước, trung tâm Cuộc gọi và các nhóm Dịch vụ Khách trong thời gian lưu trú

ĐẶT NGAY
WHATSAPP